Thông báo quy định đánh giá học phần đối với các học phần áp dụng phương pháp dạy học tích cực (dạy học dựa trên vấn đề PBL, dạy học theo nhóm TBL,..) từ năm học 2017-2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

22-02-2019

22-02-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo quy định đánh giá học phần đối với các học phần áp dụng phương pháp dạy học tích cực (dạy học dựa trên vấn đề PBL, dạy học theo nhóm TBL,..) từ năm học 2017-2018, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.