Thông báo đăng ký thi lại các học phần chưa đạt trong HK 1 15-16


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

28-12-2015

28-12-2015


Thực hiện Biên bản họp xét lên lớp năm học 2015-2016 ngày 07/10/2015 của Hội đồng xét lên lớp và Thông báo số 2161/TB/ĐHYD-ĐTĐH ngày 31/08/2015 về việc đăng ký học lại các học phần chưa đạt từ năm học 2014-2015 trở về trước của Trường Đại học Y Dược-Đại học Huế, Nhà trường thông báo một số nội dung sau:

          1. Đối với những sinh viên đã hoàn thành chương trình học của các học phần đăng ký học lại trong học kỳ I năm học 2015-2016 phải làm đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm). Đơn xin đăng ký dự thi của sinh viên phải được Khoa, Bộ môn xác nhận đủ điều kiện dự thi và nộp lại cho chuyên viên phụ trách khối trước ngày 25/12/2015.

          2. Các chuyên viên phụ trách khối của Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi của từng học phần và trình Lãnh đạo Phòng xét duyệt trước ngày 30/12/2015 để lên kế hoạch thi cụ thể.

 

Mẫu đơn đính kèm: Download

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo đăng ký thi lại các học phần chưa đạt trong HK 1 15-16, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.