Thông báo vv tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2019-2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-09-2019

16-09-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo vv tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2019-2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.