Thông báo về cuộc thi hùng biện tiếng Nhật tại Huế năm 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

21-02-2018

21-02-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về cuộc thi hùng biện tiếng Nhật tại Huế năm 2018, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.