Thông báo và lịch tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-02-2017

12-02-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo và lịch tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.