Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội, chính sách đối với người khuyết tật cho sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

08-02-2017

08-02-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội, chính sách đối với người khuyết tật cho sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.