Thông báo điều chỉnh lịch sơ kết HKI năm học 2019-2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

21-02-2020

21-02-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo điều chỉnh lịch sơ kết HKI năm học 2019-2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.