Thông báo V/v tổ chức thi kiểm tra và công nhận biết Tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam


SỐ HIỆU

414 TB ĐHYD

THỜI GIAN

14-02-2023


Thông báo V/v tổ chức thi kiểm tra và công nhận biết Tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam

https://huemed-univ.edu.vn/uploads/ck_upload/KHOA%20%C4%90%C3%80O%20TAO%20QUOC%20TE/TB%20thi%20tieng%20viet%20thanh%20thao%20hoac%20su%20dung%20thanh%20thao%20ngon%20ngu%20khac%20trong%20kham%20chua%20benh%202023.pdf

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo V/v tổ chức thi kiểm tra và công nhận biết Tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ Khoa Đào tạo Quốc tế tại đây để có thêm thông tin.