Thông báo về việc tổ chức ôn tập tuyển sinh CKI, CKII đợt 2 năm 2022


SỐ HIỆU

52/TB-CĐYD

THỜI GIAN

12-09-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức ôn tập tuyển sinh CKI, CKII đợt 2 năm 2022, xin vui lòng liên hệ Công đoàn Trường tại đây để có thêm thông tin.