Thông báo V/v Tuyển sinh cao học năm 2023


SỐ HIỆU

71/TB - ĐHH

THỜI GIAN

27-01-2023


Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế và Kế hoạch số 1867/KH-ĐHH ngày 27/12/2022 của Đại học Huế về công tác tuyển sinh năm 2023, Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học năm 2023
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo V/v Tuyển sinh cao học năm 2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.