Dự án Nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học huế và bệnh viện Trường Đại học Y Dược

nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Đối tác:
Đại học Sassari
Phạm vi:
Xây dựng, cải tạo, cung cấp trang thiết bị và đào tạo
Thời gian:
2014-2022
Tình trang dự án:
Đang triển khai