CKI Cấp cứu đa khoa

Bác sĩ Chuyên khoa cấp I

2 năm

Chuyên Khoa 1

CK 60 72 31a

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

Đang cập nhật…Chuẩn đầu ra