Thông báo về việc tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2023


SỐ HIỆU

2867/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

30-06-2023Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BYT ngày 04/7/2006 của Bộ trưởng Bộ
Y tế về việc ban hành Quy chế Đào tạo Bác sĩ Nội trú;
Căn cứ công văn số 2288/BYT-K2ĐT ngày 26/4/2019 của Bộ Y tế về việc
Điều chỉnh môn thi Tuyển sinh BSNT của Trường Đại học Y Dược, Đại học
Huế;
Căn cứ công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 12/02/2020 của Bộ Y tế về việc
hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo CKI, CKII, BSNT;
Căn cứ công văn số 390/K2ĐT-ĐT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Cục
Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc công tác tuyển sinh và đào tạo
CKI, CKII và BSNT năm 2023;
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo về tuyển sinh Bác sĩ nội
trú năm 2023 như sau: (Thông báo đính kèm)

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.