Thông báo về việc tổ chức lớp Chuẩn hóa Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng từ các chuyên ngành khác năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

05-04-2021

05-04-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức lớp Chuẩn hóa Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng từ các chuyên ngành khác năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.