Thông báo về việc tham gia khảo sát xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khoẻ


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

11-04-2019

11-04-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tham gia khảo sát xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khoẻ, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.