Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2016 của Đại học Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-06-2016

22-06-2016


Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ Ban hành theo quyết định số 2070/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2016 (thi tuyển sinh vào cuối tháng 9 năm 2016).

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 của ĐHH

Danh mục các chuyên ngành Cao học và các môn thi tuyển sinh từ khóa năm 2016

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2016 của Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.