Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 (Tháng 6) năm 2023 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế


SỐ HIỆU

1523/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

11-04-2023


Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế và Kế hoạch số 1867/KH-ĐHH ngày 27/12/2022 của Đại học Huế về công tác tuyển sinh năm 2023; Căn cứ Thông báo số 71/TB-ĐHH ngày 27/01/2023 của Đại học Huế về việc Tuyển sinh cao học năm 2023 của Đại học Huế; Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo một số nội dung về tuyển sinh cao học đợt 2 (Tháng 6) năm 2023.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 (Tháng 6) năm 2023 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.