Thông báo tổ chức lớp chuẩn hóa chuyên khoa cấp I Y tế công cộng từ các chuyên ngành khác năm 2024


SỐ HIỆU

86/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

08-01-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức lớp chuẩn hóa chuyên khoa cấp I Y tế công cộng từ các chuyên ngành khác năm 2024, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.