Thông báo về việc hoãn thời gian thi học kỳ II năm học 2019-2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

07-08-2020

07-08-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc hoãn thời gian thi học kỳ II năm học 2019-2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.