Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

23-06-2021

23-06-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.