Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

28-03-2018

05-04-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2018, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.