Thông báo triển khai chương trình, kế hoạch đào tạo đại học học kỳ I năm học 2020-2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

03-09-2020

03-09-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo triển khai chương trình, kế hoạch đào tạo đại học học kỳ I năm học 2020-2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.