Thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-05-2021

04-05-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.