Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp năm học 2020-2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-05-2021

28-05-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp năm học 2020-2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.