Thông báo về việc tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-04-2018

04-04-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2018, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.