Thông báo số 1: Hội thảo khoa học cập nhật về tiêu hóa - gan mật năm 2022 (Best Of Hepatogastroenterology 2022)


SỐ HIỆU

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

19-05-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 1: Hội thảo khoa học cập nhật về tiêu hóa - gan mật năm 2022 (Best Of Hepatogastroenterology 2022), xin vui lòng liên hệ Bộ môn Nội tại đây để có thêm thông tin.