Hà Nữ Thuỳ Dương

Hà Nữ Thuỳ Dương

Bác sĩ CKII

Bộ môn Huyết học Phó trưởng Bộ môn