Phù Thị Hoa

Phù Thị Hoa

Tiến sĩ

Bộ môn Hoá sinh Phụ trách Bộ môn Viện Y Sinh họcGiảng viên