Đặng Thị Băng Châu

Đặng Thị Băng Châu

Thạc sĩ

Bộ môn Hoá sinh Kỹ thuật viên Viện Y Sinh họcKỹ thuật viên