Bạch Thị Ngọc Đào

Bạch Thị Ngọc Đào

Thạc sĩ

Bộ môn Hoá sinh Kỹ thuật viên Viện Y Sinh họcGiảng viên