HƯỚNG NGHIÊN CỨU

- Chăm sóc ban đầu, y tế cơ sở, Y học gia đình

- Công bằng trong chăm sóc y tế, bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, đánh giá chất lượng chăm sóc y tế

- Quản lý chăm sóc bệnh mạn tính không lây nhiễm

- Can thiệp nâng cao sức khỏe

- Chăm sóc liên ngành, chăm sóc dựa theo nhóm, Y học hành vi

- Đổi mới giáo dục y khoa, giáo dục liên ngành

 

 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Đại học Huế | 1/2018 - 12/2019 | Đã nghiệm thu
Khảo sát năng lực cung cấp dịch vụ dự phòng và quản lý một số bệnh mạn tính không lây tại các trạm y tế xã, phường tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018


Đại học Huế | 1/2012-12/2013 | Đã nghiệm thu
Đánh giá việc thực hiện các nguyên lý chăm sóc ban đầu tại các trạm y tế xã, phường tỉnh Thừa Thiên Huế và khảo sát các yếu tố liên quan


Cấp Trường | 4/2016-4/2017 | Đã nghiệm thu
Phân tích khoảng trống năng lực và khảo sát nhu cầu đào tạo về Y học gia đình của đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên


Cấp Trường | 5/2020 - 5/2021 | Đã nghiệm thu
Khảo sát nhận thức, hành vi của sinh viên Y khoa và Răng Hàm mặt về tính chuyên nghiệp trong thực hành y khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế năm 2020


Cấp Trường | 2019 | đã nghiệm thu
Khảo sát kiến thức thái độ và nhu cầu của sinh viên Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Huế về việc học kỹ năng giao tiếp Y khoa


Cấp Trường | 5/2017-5/2018 | Đã nghiệm thu
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng các đánh giá của người dân về chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã phường tỉnh Thừa Thiên Huế


Cấp Trường | 6/2021 - 6/2022 | Đã nghiệm thu
Khảo sát kỳ vọng của người dân đối với dịch vụ khám chữa bệnh và các yếu tố liên quan tại Phòng khám Bác sĩ Gia đình, Trường Đại học Y Dược Huế


Cấp Trường | 5/2019 - 5/2020 | Đã nghiệm thu
Khảo sát quan điểm và và trải nghiệm của người dân về chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm tại tuyến chăm sóc ban đầu tỉnh Thừa Thiên Huế


Cấp Trường | 2019 | đã nghiệm thu
Tình hình tương tác thuốc trong đơn thuốc điều trị ngoại trú tại phòng khám Bác sĩ gia đình


Cấp Trường | 6/2022 - 6/2023 | Đã nghiệm thu
Khảo sát mức độ sẵn sàng học tập liên ngành của sinh viên Y khoa, Điều dưỡng, Răng - Hàm - Mặt, Dược sĩ, Y học cổ truyền và Y học dự phòng tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế


Cấp Bộ | 6/2019 – 6/2022 | Đã nghiệm thu
Xây dựng và triển khai mô hình blended learning kết hợp thuyết trình trên lớp và E learning có sử dụng mô phỏng thực tại ảo theo hướng tiếp cận dựa trên tình huống.


Cấp Bộ | 6/2019 – 6/2022 | Đã nghiệm thu
Khảo sát, đánh giá khả năng ứng dụng và tính hiệu quả của mô hình blended learning kết hợp thuyết trình trên lớp và E learning có sử dụng mô phỏng thực tại ảo theo hướng tiếp cận dựa trên tình huống


Cấp Trường | 5/2018 - 5/2019 | Đã nghiệm thu
Khảo sát sự đáp ứng nhu cầu chăm sóc bệnh nhân mạn tính không lây nhiễm của người cao tuổi tại một số trạm y tế xã, phường thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế


Đại học Huế | 6/2020 - 6/2022 | Thanh lý
Khảo sát tính khả thi và hiệu quả của chương trình giáo dục, hỗ trợ tự quản lý bệnh tại tuyến y tế cơ sở cho người dân mắc đái tháo đường typ 2 ở tỉnh Thừa Thiên Huế.


Cấp Trường | 5/2020 - 5/2021 | Đang thực hiện
Khảo sát sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp và các yếu tố liên quan tại một số trạm y tế tỉnh Thừa Thiên Huế


Cấp Trường | 5/2019 - 5/2020 | Đã nghiệm thu
Khảo sát thực trạng chăm sóc liên tục và mối liên quan với tình hình sử dụng dịch vụ y tế của người dân mắc bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở


Cấp Bộ | 1/2019 – 6/2021 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng phần mềm hệ thống thông tin địa lý quản lý khám chữa bệnh ban đầu cho người dân các cấp xã, huyện và tỉnh Thừa thiên Huế


CÔNG BỐ KHOA HỌC

1. Huyen Thi Thanh Nguyen Johan Wens Giannoula Tsakitzidis Martin Valcke Hoa Thi Nguyen Tuan Quang Duong Cuc Thi Nguyen Dao Anh Hoang Yen Thi Bach Hoang Lan Thi Ngoc Duong Hung Van Nguyen Thanh Viet Truong Huy Vu Quoc Nguyen Tam Minh Nguyen. 2024. A study of the impact of an interprofessional education module in Vietnam on students’ readiness and competencies. PLOS ONE: 19 2e0296759. doi: 10.1371/journal.pone.0296759

2. Quynh-Anh Le Ho Thi, Peter Pype, Johan Wens, Huy Nguyen Vu Quoc, Anselme Derese, Wim Peersman, Nhon Bui, Huyen Nguyen Thi Thanh, Tam Nguyen Minh. 2023. Continuity of primary care for type 2 diabetes and hypertension and its association with health outcomes and disease control: insights from Central Vietnam. BMC Public Health: 24, 1. doi: 10.1186/s12889-023-17522-6

3. Nguyen Thi Thanh Huyen Nguyen Minh Tam Johan Wens Giannoula Tsakitzidis Le Van Chi Le Ho Thi Quynh Anh Che Thi Len Len Huynh Van Chuong Nguyen Vu Quoc Huy Martin Valcke. 2023. Comparison of students readiness from six health education programs for interprofessional learning in Vietnam: a cross-sectional study. BMC Medical Education: 23 1undefined. doi: 10.1186/s12909-023-04776-2

4. Nguyen Thi Thanh Huyen, Giannoula Tsakitzidis, Nguyen Minh Tam, Martin Valcke, Huynh Van Chuong, Johan Wens. 2023. Perceptions and experiences of primary healthcare providers toward interprofessional collaboration in chronic disease management in Hue, Vietnam. Journal of Interprofessional Care: , 1-10

5. Hoa NT, Derese A, Peersman W, Markuns JF, Willems S, Tam NM. Primary care quality in Vietnam: Perceptions and opinions of primary care physicians in commune health centers – a mixed-methods study. PLOS ONE. 2020;15(10):e0241311. doi: 10.1371/journal.pone.0241311

6. Anh Hien H, Tam NM, Tam V, et al. Estimation of the cardiovascular risk using world health organization/international society of hypertension risk prediction charts in Central Vietnam. PLOS ONE. 2020;15(11):e0242666. doi: 10.1371/journal.pone.0242666

7. Hoa NT, Tam NM, Derese A, Markuns JF, Peersman W. Patient experiences of primary care quality amongst different types of health care facilities in central Vietnam. BMC Health Services Research. 2019;19(1). doi: 10.1186/s12913-019-4089-y

8. Hoa NT, Tam NM, Peersman W, Derese A, Markuns JF. Development and validation of the Vietnamese primary care assessment tool. PLOS ONE. 2018;13(1):e0191181. doi: 10.1371/journal.pone.0191181

9. Hien HA, Tam NM, Tam V, Derese A, Devroey D. Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Hypertension and Its Risk Factors in (Central) Vietnam. International Journal of Hypertension. 2018;2018:1-12. doi: 10.1155/2018/6326984

10. Shimamura Y, Matsushima M, Yamada H, Nguyen MT. Willingness-to-Pay for Family-Based Health Insurance: Findings From Household And Health Facility Surveys in Central Vietnam. Global Journal of Health Science. 2018;10(7):24. doi: 10.5539/gjhs.v10n7p24

11. Matsushima M, Yamada H, Shimamura Y, Tam NM. Altruism and Primary Healthcare Workers’ Job Satisfaction: Findings from Central Vietnam. Journal of Sustainable Development. 2017;10(5):85. doi: 10.5539/jsd.v10n5p85

12. Thornblade LW, Henry EG, Minh Tam N, Markuns JF. A novel tool for assessing primary care quality at the point of care in Vietnam. Education for Primary Care. 2016:1-5. doi: 10.1080/14739879.2016.1222505