Quy trình thực hiện công tác của Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất

Theo Quy trình công tác của Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất, ban hành theo quyết định số 2666/QĐ-ĐHYD ngày 13/10/2020 của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

2022-06-02 |

QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

2022-06-01 |

Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu học phí sau đại học năm học 2021-2022

Quy định mức thu học phí sau đại học năm học 2021-2022

2022-05-30 |

Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu học phí đại học năm học 2021-2022

Quy định mức thu học phí đại học năm học 2021-2022

2022-05-30 |