Khoa Dược

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

1. Về công tác đào tạo

a. Đào tạo đại học:

  -   Các hệ đào tạo:

  + Chính quy (5 năm)

  + Liên thông chính quy (4 năm)

Quy mô đào tạo: xu hướng ngày càng tăng về quy mô tuyển sinh đối với hệ chính quy 5 năm, và giảm dần đối với hệ liên thông 4 năm. Bắt đầu từ năm học 2018-2019, nhà trường đã dừng tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp, và thay bằng hệ liên thông từ bậc cao đẳng, với thời gian đào tạo được rút ngắn hơn.

Số liệu cụ thể số lượng sinh viên chính quy và liên thông:

Năm 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CQ       28 35 28 50 60 107 66 63
LTCQ 20 49 38 40 44 36 38 38 45 59 83
Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
CQ 101 108 153 183 180 150 175 144 163 186  
LTCQ 118 145 156 91 102 88 65 31 44 53  

- Địa bàn tuyển sinh trên cả nước, trong đó chủ yếu là các sinh viên đến từ 18 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên và một số sinh viên đến từ Lào. Phần lớn sinh viên sau khi ra trường đều có việc làm ngay trong năm đầu tiên.
- Số lượng sinh viên thực hiện các đề tài luận văn tốt nghiệp trung bình chiếm tỷ lệ khoảng ⅕ số lượng sinh viên của khoá, là những sinh viên khá giỏi và có đam mê với nghiên cứu khoa học. Cụ thể tính từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018, số đề tài hướng dẫn luận văn như sau:

Bộ môn 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Kiểm nghiệm - Phân tích - Độc chất 4 5 5 4 4
Hóa lý - Hóa dược - Hóa hữu cơ 4 2 3 2 3
Dược liệu - Dược cổ truyền - Thực vật dược 4 5 3 9 10
Bào chế - Công nghiệp Dược 5 5 6 5 3
Dược lâm sàng - Dược xã hội 3 4 4 8 6
Tổng cộng 20 21 21 28 26

                    
                      Thực hành Hóa phân tích   

           
Thực hành Công nghiệp dược

b. Đào tạo Sau đại học:

- Năm 2008: Bắt đầu đào tạo CK1 chuyên ngành Tổ chức và quản lý dược.

- Năm 2011: Tổ chức đào tạo thêm CK1 chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng.

- Năm 2013 đến nay: Đào tạo đồng thời CK1 03 chuyên ngành Tổ chức và quản lý dược, Dược lý – Dược lâm sàng và Dược liệu – Dược cổ truyền.

- Tổng số học viên đã tốt nghiệp: 277

- Tổng số học viên đang học:

- Đào tạo tại các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định...

c. Đào tạo liên tục:

- Từ năm 2017 đến nay, Khoa đã mở 07 lớp đào tạo liên tục (CME) về Dược lâm sàng và đã cấp chứng chỉ cho 162 học viên. Trong đó :

+ Tổ chức giảng dạy 02 khoá đào tạo liên tục về Dược lâm sàng từ 03-14/04/2017 (Chứng chỉ 1: Phát hiện và phòng ngừa các sai sót trong sử dụng thuốc tại bệnh viện; Chứng chỉ 2: Thông tin thuốc ứng dụng trong thực hành dược lâm sàng, cảnh giác dược) và có 28 học viên đã được cấp chứng chỉ.

+ Tổ chức giảng dạy Khoá Đào tạo liên tục về Dược lâm sàng “ Tương tác thuốc và Tương kỵ thuốc” từ 21/08/2017 đến 25/08/2017 tại Sở Y tế tỉnh Quảng Bình và có 23 học viên được cấp chứng chỉ.

+ Tổ chức giảng dạy Khoá Đào tạo liên tục về Dược lâm sàng “Phân tích sử dụng thuốc trong ca lâm sàng” từ 04/09/2018 đến 09/09/2018 tại Trường Đại học Y Dược Huế và có 11 học viên được cấp chứng chỉ.

+ Tổ chức giảng dạy Khoá Đào tạo liên tục về Dược lâm sàng “Quản lý sử dụng kháng sinh và phân tích sử dụng thuốc” từ 22/04/2018 đến 27/04/2018 tại Trường Đại học Y Dược Huế và có 36 học viên được cấp chứng chỉ

+ Tổ chức giảng dạy Khoá Đào tạo liên tục về Dược lâm sàng “Quản lý sử dụng kháng sinh tại bệnh viện” từ 05/05/2018 đến 13/05/2018 tại Trung Tâm Y tế Bắc Trà My- tỉnh Quảng Nam và có 35 học viên được cấp chứng chỉ.

+ Tổ chức giảng dạy Khoá Đào tạo liên tục về Dược lâm sàng "Phân tích sử dụng thuốc trong ca lâm sàng" ” từ 24/11/2018 đến 02/12/2018 tại Trung Tâm Y tế Hoà Vang – Tp. Đà Nẵng và có 29 học viên được cấp chứng chỉ.


Buổi lễ bế giảng lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng

2. Về công tác Nghiên cứu khoa học:

Khoa Dược luôn chú trọng phát triển công tác nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài các cấp đang thực hiện và đã được nghiệm thu. Từ đó, các công trình nghiên cứu khoa học đã được đăng tải trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục uy tín (ISI, SCOPUS, SCI, SCIE…). Nhiều công trình nghiên cứu tham gia báo cáo và đăng bài tại các Hội nghị quốc tế và trong nước như Hội nghị Dược Đông Dương, Hội nghị Dược lâm sàng Châu Á, Hội nghị Quốc tế về Hóa hợp chất thiên nhiên, Hóa học phân tích, và rất nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước như Tạp chí Dược học, Tạp chí Dược liệu, Tạp chí Hóa học, Tạp chí Y Dược học v.v.

Khoa đã chủ trì và tổ chức thành công Hội nghị Dược đông dương lần thứ VI năm 2009. Cán bộ Khoa Dược tích cực tham gia hội thi, hội nghị khoa học cấp Trường và cấp Quốc gia như:

- Hội nghị khoa học nữ.

- Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ cấp Trường và toàn quốc.

- Hội nghị Lao động sáng tạo cấp trường.

- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và tham gia Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Y Dược Huế.

Khoa cũng định kỳ tổ chức sinh hoạt Nghiên cứu khoa học cấp Khoa.


Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ


Báo cáo tại Hội nghị Khoa học - Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y - Dược Việt Nam lần thứ XIX

Thống kê về hoạt động Khoa học công nghệ:

Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn vị được nghiệm thu:

STT Phân loại đề tài Hệ số ** Số lượng Tổng (đã quy đổi)
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
1 Đề tài cấp Nhà nước 2,0 0 0 0 0 0 0
2 Đề tài cấp Bộ 1,0 3 1 0 3 1 8
3 Đề tài cấp Trường 0,5 3 1 6 4 0 7
4 Tổng   6 2 6 7 1 15

 Số lượng đầu sách của đơn vị được xuất bản chính thức:

STT Phân loại sách Hệ số ** Số lượng Tổng (đã quy đổi)
2017-2018
1 Sách chuyên khảo 2,0 1 2
2 Sách giáo trình 1,5 4 6
3 Sách tham khảo 1,0    
4 Sách hướng dẫn 0,5    
5 Tổng   5 8

Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị được trên các đăng tạp chí khoa học:

STT Phân loại tạp chí Hệ số ** Số lượng Tổng đã quy đổi
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
1 Tạp chí khoa học quốc tế 1,5 5 5 12 13 22 85,50
2 Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước 1,0 23 8 11 18 28 88,00
3 Tạp chí / tập san của cấp Trường 0,5 3 14 8 17 4 23,00
  Tổng   31 27 31 48 55 196,50

 Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu:

STT Phân loại hội thảo Hệ số ** Số lượng Tổng (đã quy đổi)
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  
1  Hội thảo quốc tế 1,0 6 10 5 5 11 37
2  Hội thảo trong nước 0,5 3 0 3 3 2 5,5
3  Hội thảo cấp Trường 0,25 0 0 0 0 0 0
   Tổng   9 10 8 8 13 42,5

Nghiên cứu khoa học của sinh viên:

STT Thành tích nghiên cứu khoa học Số lượng
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
1  Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo   1 1 1 4
2  Số bài báo được đăng, công trình được công bố 2 9 9 13 7

3. Về quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế

Bên cạnh việc kế thừa các mối quan hệ được ký kết giữa Trường ĐH Y Dược Huế và các Trường-Viện khác, Khoa Dược còn chủ động tìm kiếm và xây dựng sự hợp tác trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và trao đổi giảng viên với các trường Đại học và Viện nghiên cứu ở nhiều quốc gia như: Mỹ, Pháp, Hà Lan, Ba Lan, Estonia, Thụy Điển, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia.

Khoa Dược là thành viên của dự án “Phát triển năng lực dược sĩ trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ ban đầu” do Trường Đại Học Dược Hà Nội chủ trì, được sự tài trợ của tổ chức Wallonie – Bruxelles (Bỉ). Dự án này tạo cơ hội trao đổi trực tiếp và hợp tác phát triển dược lâm sàng với các trường Đại học uy tín trên thế giới, bao gồm Đại học Liège (Bỉ), đại học Boston (Mỹ), đại học Ghent (Bỉ) và đại học Leuven (Bỉ).

Khoa cũng có mối quan hệ hợp tác trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và trao đổi giảng viên với các trường như Đại học Lyon 1 – Pháp, Đại học Joseph Fourier – Pháp, Đại học Toyama – Nhật Bản, Đại học Hyogo - Nhật Bản, Đại học Karlstad - Thụy Điển, Đại học Tartu – Estonia, Đại học Ubon – Thái Lan, v.v.

+ Tham gia chương trình Dora T5 của Trường ĐH Tartu – Estonia.

+ Phối hợp với giảng viên PGS. Jean-Paul Thenot người Pháp và Dược sĩ dược lâm sàng chuyên về ung thư tại Trường Dược Pittsburgh - Mỹ tổ chức các buổi đào tạo các chuyên đề liên quan đến tương tác thuốc cũng như trao đổi chuyên môn trong đào tạo Dược và Dược lâm sàng.

+ Phối hợp với Giảng viên - Dược sĩ dược lâm sàng chuyên về ung thư tại Trường Dược Pittsburgh - Mỹ tổ chức buổi trao đổi chuyên môn về "Đào tạo Dược tại Mỹ và Dược lâm sàng trong Ung thư tại Mỹ" tại BV Trung Ương Huế, buổi trao đổi chuyên môn tại Khoa Dược - Đại học Y Dược Huế với chủ đề "Dược lâm sàng trong Ung thư tại Mỹ" và "Phương pháp giảng dạy tích cực".

+ Hợp tác với khoa Dược trường Đại học Grenoble – Alpes về phát triển dược lâm sàng tạo tiềm năng cho hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu khoa học.

+ Đón tiếp PGS. TS. Jonny Wijkander thuộc Khoa Y học sức khỏe – Trường Đại học Karlstad, Thụy Điển, đến giảng dạy và trao đổi nghiên cứu khoa học tại Khoa.

Cán bộ của Khoa đã tham gia các chương trình trao đổi nghiên cứu: tại Đại học Ubon – Thái Lan; Chương trình trao đổi nghiên cứu Linnaeus-Palme tại trường Đại học Karlstad - Thụy Điển, nghiên cứu sinh tại Đại học Tartu – Estonia; Chương trình SAKURA – Nhật Bản: Tham gia thực tập sinh tại Viện nghiên cứu hợp chất thiên nhiên tại ĐH Toyama - Nhật Bản; Tham gia nghiên cứu ngắn hạn (12 tháng) tại Viện Kỹ thuật Dublin, Ireland (Dublin Institute of Technology, Ireland).

Hằng năm, Khoa đã hợp tác tiếp nhận sinh viên Cao học và sinh viên Đại học thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Toyohashi (Nhật Bản) về thực tập. Đồng thời, cử sinh viên Dược năm thứ 5 sang thực tập ngắn hạn tại Trường bạn; Đón đoàn học sinh Trung học Phổ thông Hyogo và trường ĐH Hyogo nghiên cứu về hợp chất thiên nhiên tại Khoa với số lượng từ 12 đến 35 sinh viên và giảng viên.

Cán bộ Khoa tham gia dự án “Hợp tác giáo dục chuyển giao công nghệ và tri thức Châu Âu – Việt Nam” (Vietnamese - European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium, VETEC) thuộc chương trình Eramus+Key action 2 do Liên minh Châu Âu tài trợ và Đại học Huế là thành viên.

Cán bộ Khoa Dược cũng phối hợp với Nhà trường đón nhận và hướng dẫn cho sinh viên quốc tế thuộc chương trình Work the World, Future Docs đến tham quan và tìm hiểu thực tế liên quan đến ngành Dược tại Khoa Dược, các Khoa và Bộ môn thuộc Bệnh viện Trường, Bệnh viện Y học Cổ truyền Tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ sở khác.

Danh sách các Trường, Viện có mối quan hệ hợp tác trực tiếp với Khoa Dược:

Tên Trường/Viện Quốc gia Thời gian bắt đầu hợp tác
Đại học Tsukuba Nhật Bản               28/04/2011
Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat Thái lan 19/08/2011
Đại học Tartu Estonia 10/01/2013
Khoa Dược, Đại học Mahasarakham Thái Lan 16/5/2013
Đại học Joseph Fourrier Grenoble 1 Pháp 19/12/2013
Đại học Toyama Nhật Bản 03/06/2014
Đại học Công nghệ Toyohashi Nhật Bản 05/01/2015
Đại học Massachusetts College of Pharmacy and Health Science (MCPHS) Hoa Kỳ 17/11/2015
Ủy ban Y tế Thái Lan Thái Lan 25/11/2015
Trung tâm nghiên cứu năng lượng sinh học BSRC Hàn Quốc 10/08/2016
Đại học Management and Science University (MSU) Malaysia 30/03/2018
                               

Giao lưu, hợp tác với các đối tác quốc tế

4. Các hoạt động công đoàn:

- Tham gia các phong trào thiện nguyện do Công đoàn Trường phát động như gói quà xuân, ủng hộ người nghèo, ủng hộ chủ quyền biển đảo, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng. Trao 08 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó với tổng trị giá 32.600.000đ do cựu sinh viên Dược tài trợ. Ủng hộ cho bệnh nhân ung thư nghèo tại Khoa Ung bướu – Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, tổ chức văn nghệ và phát quà cho trẻ em tại làng S.O.S Thành phố Huế nhân dịp 1.6 với tổng trị giá 10.000.000 đồng.

- Tham gia nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, lao động sáng tạo và đã đạt được một số thành tích như sau:

+ Giải ba đơn nữ bóng bàn Đại học Huế năm 2009, giải ba đôi nam nữ bóng bàn các Trường đại học toàn quốc, giải nhì đơn nữ, nhì đôi nữ tại Giải Bóng bàn Hội SV ĐHH, giải nhì đơn nữ và nhất đôi nữ tại Giải Bóng bàn ĐHH năm 2014-2015. Giải nhất cờ tướng Trường ĐH Y Dược Huế 2011. Giải nhì Giải bóng đá mini Trường ĐH Y Dược Huế 2012, tham gia đội bóng đá Trường ĐH Y Dược Huế đạt 3 giải nhất Giải bóng đá mini Đại học Huế năm 2013, 2014 và 2018.

+ Giải khuyến khích Hội thi nấu ăn Tỉnh Thừa Thiên Huế 2007, giải nhất Hội thi nấu ăn Đại học Huế 2012, giải khuyến khích Hội thi nấu ăn Trường ĐH Y Dược Huế 2013, giải ba cuộc thi cắm hoa nghệ thuật Trường ĐH Y Dược Huế 2018.

+ 2 giải nhất, 1 giải nhì, 4 giải ba, 10 giải khuyến khích tại các Hội nghị Lao động sáng tạo Trường ĐH Y Dược Huế.

- Viết 09 bài cho Hội nghị khoa học nữ nhân dịp 8.3 các năm 2014 và 2016, trong đó 02 bài được báo cáo tại Hội nghị; viết 05 bài tham luận cho Hội thảo “Vai trò của công đoàn trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” năm học 2014-2015, trong đó có một bài được chọn báo cáo tại Hội thảo; viết 03 bài tham gia “Hội thảo đổi mới sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016-2017, trong đó 01 bài được báo cáo tại Trường, 01 bài được tham gia Hội thảo tại Đại học Huế; gởi 35 bài tham gia cuộc thi tìm hiểu công đoàn 85 năm xây dựng và phát triển năm học 2013-2014; viết 02 bài về Tấm gương nhà giáo nhân dịp 20.11 năm học 2017-2018. Từ 2013-2019, Công đoàn Khoa Dược đã gửi 16 bài gửi bài đăng Tập san thầy thuốc, trong đó 4 bài đã được đăng trên Tập san thầy thuốc năm 2014, 2016 và 2018.


Tham gia Hội nghị sáng tạo do Công đoàn Trường tổ chức

5. Khen thưởng:

a. Tập thể

Năm                Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2010-2011 Bằng khen của Bộ GD-ĐT Quyết định số 2143/QĐ-BGDĐT ngày 08/06/2012 của Bộ Trưởng Bộ GD & ĐT
2010-2011 Bằng khen của Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam    Quyết định số 562/QĐKT, ngày 19/07/2011 của Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam
2012-2013 Bằng khen của Bộ Y tế Quyết định số 3464/QĐ-BYT ngày 16/09/2013 của Bộ Trưởng Bộ Y tế
2013-2014 Bằng khen của Bộ GD-ĐT Quyết định số 5869/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ GD & ĐT
2014-2015 Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT Quyết định số 5676/QĐ-BGD-ĐT ngày 13/11/2015 của Bộ Trưởng Bộ GD & ĐT
2015-2016 Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quyết định số 275-QĐ/TWĐTN ngày 11/05/2016 của BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
2015-2016 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 26/05/ 2017 của Thủ Tướng Chính phủ

b. Cá nhân:

- 04 Bằng khen của Bộ Y tế

- 03 Bằng khen của Bộ GDĐT

- 01 Bằng khen của Bộ KHCN

- 01 Bằng khen của Tổng LĐLĐ VN

- 02 Bằng khen của Công đoàn ngành GDVN

- 01 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

- 05 Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM


PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài nhận giải thưởng L’Oreal – UNESCO vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế